Τσάρος ατς ο βασιλέας εν πάσες ταις σλαβικές χώρες όπως την Ρωσίαν, την Βουλγαρίαν και την Σερβίαν.

Τσάρος