Ο Στράβων (63 π.Χ. - 23 μ.Χ.) έτον αρχαίος Έλλενας ιστορικός, φιλόσοφος και τζιπ τρανόν γεωγράφος.

Στράβων (Strabon Geographe, εζωγράφσεν ο André Thevet σο βιβλίον Les vrais pourtraits et vies des hommes, Παρίσι 1584)

ΖωήΕπεξεργασία

Εγεννέθεν ασ' έναν πλούσιον οικογένεαν το 63 / 64 π.Χ. σην Αμάσειαν του Πόντου, όπου και επέθανεν όντας έτονε κι έτον 90 χρόνων (ολίον μετά το 23 μ.Χ.) Σήμερον η Αμάσειαν εν τόπος τη Τουρκίας άμα όντας ο Στράβων εγενέθεν έτον επαρχία τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορίας. Έτον πολλά ειδικέσας μορφώσεως γιατί εδιδάχτεν ασα τρανούς δασκάλους τη εποχής ατ, τον Αριστόδεμον ά' σην Καρίαν και το Τυράννιον ά' ση Ρώμην κ' εμελέτησεν τα γραφούμενα γεωγραφάντων και φιλοσοφάντων τη αρχαιότητος, σην αρχήν σην περιοχήν ατ κ' επεκεί ση Ρώμην. Εκλώστεν τον κόσμον επεή, επήεν σην Αίγυπτον και σην Αιθιπίαν. Ση φιλοσοφίας νατ έτον οπαδόν τη Στωικισμή και σην πολιτικήν υπεστήριζεν το Ρωμαϊκόν επεκτατισμόν. Όντας ελάσκουντον σον κόσμον ετοπλάευε στοιχεία για να γράφτ αργότερα τα ιστορικά και τα γεωγραφικά έργαν ατ.

Δύο τρανά έργαν ατ έτον τα «Ἱστορικὰ Ὑπομνήματα» και τα ξακουστά «Γεωγραφικά» ατ (17 βιβλία). Τα «Ἱστορικὰ Ὑπομνήματα» έτονε 47 βιβλία κ' έγραψεν ν'ατ σε πάπυρον αέτσ' για να συνεχίζ' το έργον τη Πολύβιονος άμα σχεδόν ούλea σχεδόν εχάθανε και ατά που επέμνανε κι βοηθούνε μας να εγρηκούμε ντ' άγνον έτον το έργον. Τα «Γεωγραφικά» έν 17 βιβλία και ευτυχώς εβρέθαν ούλea. Αέτς ο Στράβων εγέντονε δοξασμένος και ξακουστός σους αιώνας. Εν περιληπτικόν αλλά πολλά κατατοπιστικόν έργον και πληροφορά μας για την ιστορίαν ανθρώπων αμα και πόλεων πα τη εποχής ατ, ασα διάφορα περιοχάς του τότε γνωστού κόσμου.

Του Στράβωνος το έργον επορούμε να λέμε ότι έτον όλων το καλίον ας 'α γεωγραφικά χάρτας τη εποχής ατ. Πότε ακριβώς έγραψεν ο Στράβων κι ξέρωμε, σ' άλλα αναφοράς δeaβάζωμε ότι το γράψιμο τη γεωγραφίας ετελέθεν όντας αυτοκράτορας έτον' ο Τιβέριον.

Τα «Γεωγραφικά»Επεξεργασία

 
Η Ευρώπ όπως εθάρνεν ατεν ο Στράβωνας
Σην Βικιθήκην εσ υλικόν σχετικόν με το θέμαν:
Σα Βικιφθέγματα εσ υλικόν σχετικόν με:
  • Βιβλία I και II: Τρανόν πρόλογον
  • Βιβλία III ους X: Ευρώπη, ά' σ' ούλä πολλά τ' αρχαίον η Ελλάδα (Βιβλία VIII-X)
  • Βιβλία XI ους XIV: Μικρά Ασία
  • Βιβλία XV ους XVI: Ανατολή
  • Βιβλίον XVII: Αφρική (Αίγυπτος και Λιβύη)

ΣυνδέσμΕπεξεργασία