Κεντρικόν μονάδα επεξεργασίας

Το Κεντρικόν η μονάδα επεξεργασίας - ΚΜΕ (αγγλ. Central Processing Unit - CPU) λέγουμε έναν πολλά σημαντικόν κομμάτ' τ'υπολογιστίων. Το ΚΜΕ εν άμον ντο εν τ'αχούλ. Η δουλείανατ' εν ν'εφτάει λογαρίας και δαταγάς.

Έναν ΚΜΕ Pentium σ'έναν υπολογιστήν απές

Το ΚΜΕ εν ελεκτρονικόν μηχανήν ντ'εφτάει δουλείας ασ'έναν κατάλογον. Τον κατάλογον δεαβάζατον και παίρ τα δουλείας έναν έναν. Επεκεί εφτάει δουλείας με τη σειράνατουν άμον ντ'ορίζνε τα δαταγάς. Αήκον λίσταν με δαταγάς π'δεαβάζατα το ΚΜΕ λέγουματο πρόγραμμαν. Τη μηχανήν π'επορεί κι εφτάει τα δουλείας τη ΚΜΕ, οι μαθηματικοί λέγουνατεν Μηχανή Τούρινγκ.

Ολίγα δουλείας ντ'εφτάει το ΚΜΕ:

  • Θέκει δυο αριθμούς εντάμα
  • Τερεί ποίος αριθμός εν κιάλλο τρανόν ασ'άλλτς
  • Κοβαλεί και θέκει τον αριθμόν σ'άλλον μέρος
  • Παίρ' έναν αριθμόν αση μνύμην
  • Λαγκέβ' σ'άλλον μέρος σον κατάλογον με τα δαταγάς απές

Άλλα σελίδας

άλλαξον