Οι χρήστς ση κατηγορίαν ατή γνωρίζ'ν την γλώσσαν Γαλικιανά.

Αβούτη κατηγορίαν πα 'κ εχ' νέ σελίδας νέ μέσα.